Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / อบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

Leave a Reply