Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / ประชุมคณะกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประชุมคณะกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ จำนวน 85 คน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558

 

Leave a Reply