Home / ผลงานทางวิชาการ / รายงานการพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อรายงาน                รายงานการพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษาค้นคว้า             เสมอ  แสงวิลัย

ปีการศึกษา                2557

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1)พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ 80/802)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จำนวน 50 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้บรรยากาศ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐานและการทดสอบค่าที(t – test  for dependent sample)

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีประสิทธิภาพ 81.04 / 86.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ  80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด

Leave a Reply