Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / ค่ายนี้มีรัก รุ่นที่ 2

ค่ายนี้มีรัก รุ่นที่ 2

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายนี้มีรัก รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณเผดิมฯ อาคาร 11 เมื่อวันที่ 19-2 สิงหาคม 2559

Leave a Reply