Home / ผลงานทางวิชาการ / รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อเรื่อง             รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน           ยศธรกานต์   แพรสมบูรณ์
ครู                      วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ปีที่ศึกษา           2558


บทคัดย่อ

             ในการรายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ เพื่อ  1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3)  ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 15 ข้อ สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์ค่าที (t – test dependent)

ผลการศึกษา

  1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมาก
[Download] บทคัดย่อ

Leave a Reply