Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / พิธีมอบเกียรติบัตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชมรม To Be Number One และคณะกรรมการสภานักเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชมรม To Be Number One และคณะกรรมการสภานักเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชมรม To Be Number One และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

Leave a Reply