Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

Leave a Reply