Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ พว

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ พว

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ พว โดยมีกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  และแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

[ภาพจากโครงการห้องเรียนพิเศษ]

Leave a Reply