Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / โครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี กับ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

โครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี กับ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

โครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี กับ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

Leave a Reply