Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Reply