Home / ผลงานทางวิชาการ / รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง         รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา     นางสุดสวาท  ศุภรักษ์สิริ

ปีการศึกษา    2554

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์กำหนดร้อยละ 75 ขึ้นไป (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย   เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาได้แก่ ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Χ¯    ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t–test)

 

ผลการศึกษา

1. ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.66/82.10 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.61

ซึ่งเป็นค่าดัชนีประสิทธิผลที่ใช้ได้ไปตามเกณฑ์ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป

2. ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังเรียนพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 83.95 ของคะแนนสอบ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์กำหนด ร้อยละ 75 ขึ้นไป

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ¯     = 4.41 , S.D. = 0.43 )

ไฟล์แนบ

Leave a Reply