Home / ระบบสารสนเทศสำหรับครูและบุคลากร / Download เอกสารต่างๆ / ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับปรับปรุง 20 พ.ค. 62

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับปรับปรุง 20 พ.ค. 62

  ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/12
  ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – 2/12
  ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/12
  ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/10  
  ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/10
  ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/10

Leave a Reply