Home / ผลงานทางวิชาการ / ชุดการสอนเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 2 คำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา

ชุดการสอนเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 2 คำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา

ชุดการสอนเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 2 คำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คุณครูพัชรี ลิ้มสุวรรณ  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

Download

Leave a Reply