Home / ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อเรื่อง             รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน           ยศธรกานต์   แพรสมบูรณ์ ครู                      วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ สถานที่ทำงาน  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ปีที่ศึกษา           2558 บทคัดย่อ              ในการรายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ เพื่อ  1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  …

Read More »

รายงานการพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อรายงาน                รายงานการพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษาค้นคว้า             เสมอ  แสงวิลัย ปีการศึกษา                2557

Read More »

ชุดการสอนเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 2 คำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา

ชุดการสอนเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 2 คำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คุณครูพัชรี ลิ้มสุวรรณ  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

Read More »

รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง         รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา     นางสุดสวาท  ศุภรักษ์สิริ ปีการศึกษา    2554

Read More »