1. ประวัติ

ประวัติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

(โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาสมัยก่อน) โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2467 โดยพระยาพิพิธอำพลวิมลภักดี (เผดิม อังสุสิงห์) ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณหญิงพิพิธอำพลวิมลภักดี (สอาด อังสุสิงห์) ซึ่งถึงแก่กรรม โดยได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา” เปิดรับนักเรียนทั้งชาย และหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยมีขุนพูลสมบัติเป็นครูใหญ่คนแรก พ.ศ. 2475 กระทรวงศึกษาธิการ สั่งให้แยกโรงเรียนหญิงเป็นเอกเทศ นามใหม่ว่า โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา” และแต่งตั้งให้ นางผอบ วระธีระ เป็นครูใหญ่ รับเฉพาะนักเรียนหญิงล้วนในระดับมัธยมศึกษา ส่วนระดับประถมศึกษาเป็นสหศึกษา พ.ศ. 2482 กระทรวงศึกษาธิการให้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ในปีนั้นมีการสอนถึงขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พ.ศ. 2483 เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2484 กระทรวงศึกษาธิการให้ยุบชั้นประถมศึกษา คงเหลือแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จึงไม่มีนักเรียนชายเรียนร่วมด้วยเป็นต้นมา และใช้ชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสตรีชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา” …

Read More »