Home / รอบรั้วเฟื่องฟ้า / 8.ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

8.ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. ขุนพลสมบัติ พ.ศ. 2467 – 2475 2. นางผะอบ วระธีระ พ.ศ. 2475 – 2498 3. นางสาวพูนพิตร พิตรสาธร พ.ศ. 2498 – 2520 4. นางประกิตศรี เจริญพานิช พ.ศ. 2520 – 2533 5. นางสาววิไล เกษสยม พ.ศ. 2533 – 2542 6. นายธรรมนิจ ชอุ่มผล พ.ศ. 2542 – 2546 7. นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ พ.ศ. 2546 – 2549 8. …

Read More »