Home / ระบบสารสนเทศสำหรับครูและบุคลากร

ระบบสารสนเทศสำหรับครูและบุคลากร

รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับเรียนออนไลน์

    รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ข้อมูล ณ วันที่  15 พฤษภาคม 2563

Read More »