Home / Tag Archives: ห้องเรียนพิเศษวิทย์

Tag Archives: ห้องเรียนพิเศษวิทย์

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ พว

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ พว โดยมีกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  และแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และชุมนุมมโนราห์

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  และมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมโนราห์  เนื่องในวันราชภัฎ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลแก่นักเรียนประกวดแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน นักเรียนเข้าประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเปิดบ้าน พว. ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ และนักเรียนที่ผ่านค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับชาติ ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนักเรียนที่ผ่านค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

Read More »

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2558  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสหศึกษา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

Read More »

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ติดตามการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

Read More »

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมพร โรงเรียนฝวาหมินกงลิ โรงเรียนกระบุรี โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ และโรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตภาคใต้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

Read More »

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ติดตามและประเมินผลโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ติดตามและประเมินผลโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ภาพ/ข่าว  https://www.facebook.com/krujeen

Read More »