17 - 27 เมษายน 2557 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
1 - 3 พฤษภาคม 2557 ค่ายจริยธรรม ม.1 และ ม.4
2 พฤษภาคม 2557 อบรมครู เรื่อง การจัดการคลังทฤษฎีความรู้
5 พฤษภาคม 2557 ประชุมครู
6 พฤษภาคม 2557 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557