ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเบญจมาศ คงตระกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรชนก ช่วยสุข

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางอรทัย ยังสวัสดิ์

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาววนิดา ผลพฤกษา

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสุดารัตน์ มนต์นิมิตร

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวลดารัตน์ สงวรรณา

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางนิลวรรณ นิลยกานนท์

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายสมศักดิ์ โสตถิฤทธิ์

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาววรัญญา ปราบพล

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายธรรมนูญ สุดรอด

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางกัญชริญา จันทร์ทาทอง

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชิดชนก เสือดารา

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวอรณัชชา ชาญเชาว์

วิทยฐานะ -

นางสาวสิณาภรณ์ แท่นศิลา

ครูชำนาญการ

นางสาวรัชฎาภรณ์ โชติอิ่มอุดม

ครู

นายอนันต์ วิกล

ครู

นายกฤตยชญ์ ใจห้าว

ครูผู้ช่วย