ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางธารารัตน์ กาศกระโทก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา เลขพลการ

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวภัทรา นิลเพ็ชร

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางณหทัย ใยฤทธิ์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยวรรณ บุนนาค

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายกฤษฎา วิสัยรัตน์

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางพัชลี ภูริชนพิทักษ์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนุธิดา อุสมา

วิทยฐานะ -

นางสาวลลิดา สถิตย์

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสาทินี คงนวล

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายภูวดล วิริยะ

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวอุดมพร เนตรวงค์

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวจิรนันท์ ยอดวงกอง

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวจินตนา ขำอ้วม

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายฉัตรชัย เกลื่อนเมือง

ครูอัตราจ้าง

นายอาซูวัน ดาโอ๊ะ

ครูอัตราจ้าง