ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางธารารัตน์ กาศกระโทก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา เลขพลการ

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางณหทัย ใยฤทธิ์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยวรรณ บุนนาค

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายกฤษฎา วิสัยรัตน์

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางพัชลี ภูริชนพิทักษ์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนุธิดา อุสมา

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวลลิดา สถิตย์

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายภูวดล วิริยะ

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวอุดมพร เนตรวงค์

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวจิรนันท์ ยอดวงกอง

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวจินตนา ขำอ้วม

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายดำรงศักดิ์ ตะหมัง

ครูผู้ช่วย

นายฉัตรชัย เกลื่อนเมือง

ครูอัตราจ้าง

นายอาซูวัน ดาโอ๊ะ

ครูอัตราจ้าง