ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกรกนก หนูแย้ม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสุนันทา อนิลบล

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสุคนธ์ กาฬจันโท

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑาพร เอมสะอาด

นายทวีศักดิ์ ละอองคม

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวพิชญาภา ถัมพาพงษ์

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายจีรวัฒน์ คงนาสร