ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

E-Service กลุ่มบริหารงานวิชาการ

E-Service กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

E-Service กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

E-Service กลุ่มบริหารงานบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparentcy Assessement : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ