ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนิธิศ สันสยะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายรัชชานนท์ เกษมสุข

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายวรภาส อุตรธรรม

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวจิตรการ ศิริวรรณ

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายพณัฏฐ์ สกุลณา

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกัญนภัสภ์ เกิดรอด

วิทยฐานะ -

นายสมภพ มีสุข

วิทยฐานะ -