ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

คณะผู้บริหารโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

นายเอกวุฒิ ไกรมาก

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

โทรศัพท์ : 0813704859
อีเมล : [email protected]

นางจิตรา ลิ้มสุรัตน์

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

โทรศัพท์ : 0812713679
อีเมล : [email protected]

นางวันจันทร์ บุญเกิด

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0629795666
อีเมล : [email protected]

นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0611765442
อีเมล : [email protected]

นายธีวรา มากสาขา

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

โทรศัพท์ : 0899787859
อีเมล : [email protected]