ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ประวัติโรงเรียน

(โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาสมัยก่อน)

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2467 โดยพระยาพิพิธอำพลวิมลภักดี (เผดิม อังสุสิงห์) ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณหญิงพิพิธอำพลวิมลภักดี (สอาด อังสุสิงห์) ซึ่งถึงแก่กรรม โดยได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา” เปิดรับนักเรียนทั้งชาย และหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยมีขุนพูลสมบัติเป็นครูใหญ่คนแรก

 • พ.ศ. 2475

  กระทรวงศึกษาธิการ สั่งให้แยกโรงเรียนหญิงเป็นเอกเทศ นามใหม่ว่า โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา” และแต่งตั้งให้ นางผอบ วระธีระ เป็นครูใหญ่ รับเฉพาะนักเรียนหญิงล้วนในระดับมัธยมศึกษา ส่วนระดับประถมศึกษาเป็นสหศึกษา

 • พ.ศ. 2482

  กระทรวงศึกษาธิการให้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ในปีนั้นมีการสอนถึงขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 • พ.ศ. 2483

  เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • พ.ศ. 2484

  กระทรวงศึกษาธิการให้ยุบชั้นประถมศึกษา คงเหลือแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จึงไม่มีนักเรียนชายเรียนร่วมด้วยเป็นต้นมา และใช้ชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสตรีชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา”

 • พ.ศ. 2498

  นางสาวพูนพิตร พิตรสาธร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสตรีชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา”

 • ปีการศึกษา 2504

  กเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่เดิมแคบไม่สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ตามความต้องการของประชาชน จีงได้จัดหาสถานที่ใหม่ โดยจังหวัดให้ที่ที่เป็นบริเวณสนามบินเก่า ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุมีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา

 • ปีการศึกษา 2509

  ย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.ศ.2) มาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบันเป็นรุ่นแรก

 • ปีการศึกษา 2510

  ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนใน ปัจจุบัน มีห้องเรียนทั้งหมด 10 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 417 คน ครูจำนวน 20 คน เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ม.ศ.1-3)

 • ปีการศึกษา 2516

  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) โดยได้รับนักเรียนชายและหญิงเรียนรวมกันเป็นสหศึกษา ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ยังเป็นหญิงล้วน

 • ปีการศึกษา 2517

  เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนสตรีชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา” เป็น โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เพื่อความเหมาะสม เพราะรับนักเรียนชายเข้ามาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ปีการศึกษา 2521

  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 8 ห้องเรียน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 และในขณะเดียวกันเปิดสอนชั้นม.ศ.1-ม.ศ.5

 • พ.ศ. 2524

  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 จำนวน 5 ห้องเรียน

 • พ.ศ. 2540

  โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชายเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) เป็นครั้งแรก

 • พ.ศ. 2544

  โรงเรียนได้รับการอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 2 ห้องเรียน

 • พ.ศ. 2553

  โรงเรียนได้รับการอนุญาตให้เปิดสอน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 30 คน

 • พ.ศ. 2556

  โรงเรียนได้รับการอนุญาตให้เปิดสอน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 30 คน

 • พ.ศ. 2557

  โรงเรียนได้รับการอนุญาตให้เปิดสอน โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษา (ภาษาจีนและญี่ปุ่น) ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 40 คน

 • พ.ศ. 2558

  โรงเรียนได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เปิดสอน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีละ 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 30 คน

 • พ.ศ. 2559

  โรงเรียนได้รับการอนุญาตให้เปิดสอน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ (EIS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีละ 2 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 40 คน ห้องเรียนทวิศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 40 คน และเปิดสอน โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษาจีน ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 40 คน และ โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษา ญี่ปุ่น ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 36 คน

 • พ.ศ. 2561

  โรงเรียนได้เปิด โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษา ญี่ปุ่น ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 36 คน และห้องเรียนความสามารถพิเศษ (ดนตรี/กีฬา) ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 40 คน ปัจจุบัน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา มีจำนวนห้องเรียน 66 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 12/12/12 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 10/10/10 มีนักเรียนจำนวน 2,540 คน

 • พ.ศ. 2563

  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน 6 ห้องเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) จำนวน 6 ห้องเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ (EIS) จำนวน 6 ห้องเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน 3 ห้องเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) จำนวน 3 ห้องเรียน และโครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษา (ภาษาจีน ญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี) จำนวน 6 ห้องเรียน

 • พ.ศ. 2566

  โรงเรียนได้เปิดทําการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จํานวน 6 ห้องเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) จํานวน 6 ห้องเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ (EIS) จํานวน 6 ห้องเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จํานวน 2 ห้องเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) จํานวน 3 ห้องเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษา (ภาษาจีนและ ญี่ปุ่น) จํานวน 4 ห้องเรียน