ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายศราวุฒิ ทิพย์พิมล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางเพ็ญศรี อุชุภาพ

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางรัตยา สมภูเวียง

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวณิธินันท์ ปัทมาวิไล

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายยศธรกานต์ แพรสมบูรณ์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายสฤษธิ์ชัย มากเสม

วิทยฐานะ -

นางสาวญาณิศา เพ็งนวน

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางปริณา ดาวษาวะ

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวธันย์ชนก เลิศลอย

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ

วิทยฐานะ -

นางสาวรชาดา สมเขาใหญ่

วิทยฐานะ -

นางขนิษฐา จันทวงศ์

วิทยฐานะ -

นางสาวจุฑารัศม์ บุญศิริ

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวฐิติกานต์ บัวจันทร์

วิทยฐานะ -

นายปุณยวัจน์ คงภักดี

วิทยฐานะ -

นางสาวสุชานันท์ แสงตะวัน

วิทยฐานะ -

นางมณีวรรณ แสงประเวช

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกุณฑลี แซ่อุ๋ย

วิทยฐานะ -

นางสาวปิยะนันท์ นุชคนึง

วิทยฐานะ -

นายปวีณ แดงสุวรรณ

วิทยฐานะ -

นางสาวบุษบา ธนูศิลป์

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวอัจจิมา ม่วงน้อย

วิทยฐานะ -

นายอัษฎากรณ์ ศรีจุไร

วิทยฐานะ -

นางสาวปฐมาวดี มหาทรัพย์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนพรดา วุฒิมานพ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสัณห์สินี แจ้งอรุณ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตนาวดี รัตนโสภา

ครูอัตราจ้าง

นางสาวชนนิกานต์ เยาวภักดิ์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิราภัส พรมบังเกิด

ครูอัตราจ้างโครงการห้องเรียนพิเศษ EP

นางสาวณฐศร นิลเวช

ครูอัตราจ้างโครงการห้องเรียนพิเศษ EP

นางสาวนันทรัฐ เนียมมูสิก

ครูอัตราจ้างโครงการห้องเรียนพิเศษ EP

นางสาวบุณยวีย์ภรณ์ อาจไธสง

ครูอัตราจ้างโครงการห้องเรียนพิเศษ EP

นางสาวภาณุมาศ คชสิงห์

ครูอัตราจ้างโครงการห้องเรียนพิเศษ EP

นางสาวอารีรัตน์ ครุฑยักษ์

ครูอัตราจ้างโครงการห้องเรียนพิเศษ EP