ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวญาณิศา เพ็งนวน

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางเพ็ญศรี อุชุภาพ

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางรัตยา สมภูเวียง

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวณิธินันท์ ปัทมาวิไล

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายยศธรกานต์ แพรสมบูรณ์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายสฤษธิ์ชัย มากเสม

วิทยฐานะ -

นางปริณา ดาวษาวะ

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวธันย์ชนก เลิศลอย

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ

วิทยฐานะ -

นางสาวนพมณี สมเขาใหญ่

วิทยฐานะ -

นางขนิษฐา จันทวงศ์

วิทยฐานะ -

นางสาวจุฑารัศม์ บุญศิริ

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวฐิติกานต์ บัวจันทร์

วิทยฐานะ -

นายปุณยวัจน์ คงภักดี

วิทยฐานะ -

นางสาวสุชานันท์ แสงตะวัน

วิทยฐานะ -

นางมณีวรรณ แสงประเวช

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกุณฑลี แซ่อุ๋ย

วิทยฐานะ -

นางสาวปิยะนันท์ นุชคนึง

วิทยฐานะ -

นายปวีณ แดงสุวรรณ

วิทยฐานะ -

นางสาวบุษบา ธนูศิลป์

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวอัจจิมา ม่วงน้อย

วิทยฐานะ -

นายอัษฎากรณ์ ศรีจุไร

วิทยฐานะ -

นางสาวปฐมาวดี มหาทรัพย์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายธนศร ธนาศรี

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวนพรดา วุฒิมานพ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสัณห์สินี แจ้งอรุณ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตนาวดี รัตนโสภา

ครูอัตราจ้าง

นางสาวณฐศร นิลเวช

ครูอัตราจ้างโครงการห้องเรียนพิเศษ EP

นางสาวบุณยวีย์ภรณ์ อาจไธสง

ครูอัตราจ้างโครงการห้องเรียนพิเศษ EP

นางสาวภาณุมาศ คชสิงห์

ครูอัตราจ้างโครงการห้องเรียนพิเศษ EP

นางสาวจิราภัส พรมบังเกิด

ครูอัตราจ้างโครงการห้องเรียนพิเศษ EP

นางสาวอารีรัตน์ ครุฑยักษ์

ครูอัตราจ้างโครงการห้องเรียนพิเศษ EP

นางสาวจันทกานต์ อัมพะวัน

ครูอัตราจ้างโครงการห้องเรียนพิเศษ EP

นางสาวพิชญา จันทรวงศ์

ครูอัตราจ้างโครงการห้องเรียนพิเศษ EP

นางสาวจันทกานต์ อัมพะวัน

ครูอัตราจ้างโครงการห้องเรียนพิเศษ EP