ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปฏิการ นาครอด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางจันทรา พันธ์เจริญ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรวรรณ งามสม

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางเสมอ แสงวิลัย

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายเจริญวิทย์ ชะดารัตน์

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายวุฒิพล รัตนพร

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางธีรวดี วงศ์สวัสดิ์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรี ลิ้มสุวรรณ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพจนีย์ เคยสนิท

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางจีรนันธ์ เจริญสม

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิรังรอง ทองเทพ

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางกนกธร รัศมี

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตยา ยังผ่อง

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายณัฐพงษ์ ปานนิน

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวพรศิริ ทองแก้ว

วิทยฐานะ -

นางสาวจุฑาดา ชุมเกษียน

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกอบทอง พรรณทองคำ

วิทยฐานะ -

นายศรายุทธ ชาญนคร

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวธารารัตน์ นุ้ยรัตน์

วิทยฐานะ -

นายธุวพงษ์ มีแดนไผ่

ครูอัตราจ้าง

นางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อน​

หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางกมลรัตน์ หังสเนตร

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ชู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุล

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวฝันรัก ลิ้มวัฒนา

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายอิสมาแอล พิทักษ์ลาวัลย์

ครูผู้ช่วย

นายอนุพงค์ คงสระ

วิทยฐานะ -

นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม

วิทยฐานะ -