ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การส่งเสริมความโปร่งใส

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparentcy Assessement : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ