ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

การเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติในชั้นเรียน (On Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564