ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education)