ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

ประจำปีการศึกษา 2566

ประจำปีการศึกษา 2565

ประจำปีการศึกษา 2564

ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

ประจำปีการศึกษา 2565

ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

ประจำปีการศึกษา 2566

ประจำปีการศึกษา 2565

ประจำปีการศึกษา 2564

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparentcy Assessement : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ