ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
ขุนพลสมบัติ
พ.ศ. 2467 – 2475
2
นางผะอบ วระธีระ
พ.ศ. 2475 – 2498
3
นางสาวพูนพิตร พิตรสาธร
พ.ศ. 2498 – 2520
4
นางประกิตศรี เจริญพานิช
พ.ศ. 2520 – 2533
5
นางสาววิไล เกษสยม
พ.ศ. 2533 – 2542
6
นายธรรมนิจ ชอุ่มผล
พ.ศ. 2542 – 2546
7
นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ
พ.ศ. 2546 – 2549
8
นายสมใจ สันติยานนท์
พ.ศ. 2549 – 2554
9
นางสาววัจนา ทรายแก้ว
พ.ศ. 2554 – 2555
10
นายอนันต์ มณีรัตน์
พ.ศ. 2555 – 2557
11
นายวินัย กรานมูล
พ.ศ. 2557 – 2561
12
นางนพมาศ เพราพันธ์
พ.ศ. 2561 – 2563
13
นายเอกวุฒิ ไกรมาก
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน