ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวกมลรัตน์ มาทวิรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการห้องสมุด EP

นางสาวปัณฑิตา ลือฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ

นายรุ่งโรจน์ พรหมเมศร

เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน

นางสาวชลธิชา ขุนสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน

นายณัฐวัตร โยมา

เจ้าหน้าที่งานโสตฯ

นางสาวกชพร ครุฑปักษี

เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน

นางสาวขนิษฐา ชิตรัฐชา

เจ้าหน้าที่ธุรการห้องสำนักงาน ผอ.

ว่าที่ รต.หญิง ลลิตา สมบุญ

เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ

นางสาวฐิติมา อะโนรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารทั่วไป

นางสาวอรอนงค์ พรมพิชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจการนักเรียน

นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วอุบล

เจ้าหน้าที่ธุรการ EP

นางสาวกรองกาญจน์ ยกสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวณิชกมล ฤคดี

เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิชาการ

นางสาวพัชราวรรณ นาคภู่

เจ้าหน้าที่ธุรการ พว.

นางสาวจุฑารัตน์ ยกสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน

นางสาววารุณี แก้วคง

เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล

นางสาวดวงสุดา มลการนา

เจ้าหน้าที่ธุรการสวัสดิการ

นางสาวสุภาภรณ์ คงแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการสวัสดิการ

นางสาววลัยภรณ์ บัวสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ EIS