ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

นายกระจ่าง สุขเอมโอฐ

ลูกจ้างประจำ

นายเสน่ห์ กันน้อย

ลูกจ้างประจำ

นางสาวมยุรี แจ้งอรุณ

เจ้าหน้าที่งานสระว่ายน้ำ

นายวันชัย มณีเรืองแสง

เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

นางจรัสศรี ขาวปากช่อง

แม่บ้าน

นางนิลยา เมืองอุดม

แม่บ้าน

นางสมพิศ ทนหมัด

แม่บ้าน

นางสุพรรณี ศรีสุพรรณ

แม่บ้าน

นางสาวมาลี ศรีติ้ง

แม่บ้าน

นางโสพี พลรักดี

แม่บ้าน

นายตรีเนตร ผลพฤกษา

ช่างซ่อมทั่วไป

นายบุญยัง เรืองเดช

เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

นายครรชิต ทองคำแท้

เจ้าหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวิษณุ ชูคำสงค์

เจ้าหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสุพิชชา ทวนประชุม

แม่บ้าน

นางสาวจารุวรรณ ทองขำ

แม่บ้าน

นายนุกูล ไทยนุกูล

ช่างทั่วไป

นายสนธยา มีบุญมาก

เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

นางสาวเพ็ญศรี ใจกล้า

แม่บ้าน