ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparentcy Assessement : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 – มี.ค.66)