ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 – มี.ค.66)

ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 – มี.ค.65)

ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 – มี.ค.64)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparentcy Assessement : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ